วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

Paramount Pictures 100th Anniversary logo

 


พาราเมาต์ พิกเจอส์ คอร์โปเรชัน ( Paramount Pictures Corporation) เป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์อเมริกันและจัดจำหน่ายระดับนานาชาติ ตั้งอยู่ที่ 5555 ถนนเมลโรสเอเวนิว ในฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันมีเจ้าของคือเวียคอม ถือเป็นสตูดิโออเมริกันที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และยังคงเป็นสตูดิโอหลักที่ยังมีฐานอยู่ในฮอลลีวูด พาราเมาต์เป็นสตูดิโอที่มีภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูง ๆ สตูดิโอหนึ่ง


ศิลปิน Dario Campanile ยืนอยู่ด้านหน้าของงานศิลปะที่เขาสร้างขึ้นสำหรับ Paramount สตูดิโอ

http://th.wikipedia.org/

ตราสัญลักษณ์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก

ตราสัญลักษณ์ 10 ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE


สัญชัย ศรีดารากุล : ออกแบบ

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ประจำสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ตราสัญลักษณ์ งานแสดงตราไปรษณียากรโลก 2556- สีสดใสหลากสี หมายถึง ตัวแทนของงานศิลปะแขนงต่างๆ
- รูปทรงกลม สื่อถึงโลกและความเป็นสากล
- จัดเรียงแบบกลีบดอกไม้ให้ความรู้สึกสดใส ยิ้มแย้มผลิบาน
- ตัดกลีบดอกเป็นลายฟันแสตมป์ เพื่อแสดงถึงการจัดงาน

ตราสัญลักษณ์ 84 พรรษา องค์สภานายิกา ปวงประชารวมใจ ถวายพระพรKKU Branding


มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดตราสัญลักษณ์ในการสื่อสารอัตลักษณ์ ที่ผ่านมุมมองของนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
Connecting : การเชื่อมโยงองค์ความรู้
ภาพลายขิดอีสาน แสดงถึงการเชื่อโยง ส่งผ่านองค์ความรู้ เพื่อ แก้ปัญหา และพัฒนาสังคม
Creating : การทำงานอย่างสร้างสรรค์
ภาพจั่วอีสานลายแสงอาทิตย์ แสงแห่งปัญญาในการสร้างสรรค์ บัณฑิต งานวิจัย และงานบริการวิชาการ
Happiness : มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
ลายเส้นจิตรกรรมฝาผนังอีสาน เป็นภาพคน ซึ่งสื่อถึงความสุข ของ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชนในภูมิภาค และประชาคมโลก

Caring : ความใส่ใจ ห่วงใยต่อสังคมภาพเส้นใยใบไม้ แสดงถึงความห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปันน้ำใจให้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปณิธานที่จะมุ่งสร้างความสุขให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชนในท้องถิ่น และรวมไปถึงประชาคมโลก ด้วยบทบาทของปราชญ์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กับภารกิจด้านการจัดการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการบริการวิชาการ และภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งทุกภารกิจดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เหมาะสม ขับเคลื่อนทุกภารกิจด้วยความใส่ใจ ห่วงใยในปัญหาของชุมชน และสังคมอย่างแท้จริงนับจากก่อตั้ง จนถึงปัจจุบันบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่พร้อมจะทำงานด้วยความใส่ใจ ห่วงใย และมีเจตนาร่วมที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับสังคม และชุมชน ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเครือข่ายการวิจัยที่เข้มแข็ง มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยในหลากหลายสาขา สามารถตอบโจทย์ปัญหา และพัฒนาสังคมได้อย่างครอบคลุม มหาวิทยาลัยขอนแก่นเน้นย้ำบทบาทแห่งภูมิปัญญาของสังคมด้วยการเชื่อมต่อสหวิทยาการเข้ากับความต้องการของชุมชน โดยถ่ายโอนองค์ความรู้จากส่วนงานต่างๆ สู่สังคม และชุมชนผ่านการบริการวิชาการในหลากหลายมิติ และมุ่งเน้นทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม    ด้วยความห่วงใย และใส่ใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งภารกิจต่างเหล่านี้ ล้วนสะท้อนตัวตนที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น "มหาวิทยาลัยแห่งความสุข"

หมายเหตุ ตราสัญลักษณ์นี้เป็นเพียงตราสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงอัตลักษณ์หรือความโดดเด่นของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มิได้ใช้แทนโลโก้ปัจจุบันแต่อย่างใด

ข้อมูลจาก : http://www.kku.ac.th/branding/

ตราสัญลักษณ์การจัดงาน วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555