วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ 70 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม

ตราสัญลักษณ์ 65 ปี เทเวศประกันภัย


ผลการประกวด โลโก้ 40 ปี บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

รางวัลชมเชย อนรรฆ เริงจินดา

รางวัลชมเชย ชาญวิทย์ บุญเกิด

ตราสัญลักษณ์ 20 ปี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 90 ปี โรงเรียนวิเชียรชม
ผลการประกวด ตราสัญลักษณ์, แสตมป์ และเหรียญที่ระลึก 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 รางวัลชนะเลิศตราสัญลักษณ์ ธานี เหมือนนุช

รางวัลชนะเลิศแสตมป์ บำรุง อิศรกุล

 รางวัลชนะเลิศเหรียญที่ระลึก ธานี เหมือนนุช

รางวัลรองชนะเลิศตราสัญลักษณ์ และเหรียญที่ระลึก บำรุง อิศรกุล

 รางวัลรองชนะเลิศแสตมป์ ธานี เหมือนนุช

รางวัลชมเชยตราสัญลักษณ์ และแสตมป์ สมชาย นิลแก้ว

ผลการประกวดโลโก้ สหกรณ์บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด

รางวัลชนะเลิศ บำรุง อิศรกุล

ผลการประกวดโลโก้ 40 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ Unseen Andaman

รางวัลชนะเลิศ กิตติบดี บัวหลวงงาม

ผลการประกวดโลโก้ 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน สู่ ราชมงคลขอนแก่น

รางวัลชนะเลิศ ชัยชาญ หงส์กรรณ

รางวัลชมเชย
1. สมภพ ทั่งศรี
2. บำรุง อิศรกุล
3. เอกชัย จริงใจ
4. ธานี เหมือนนุช

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 รางวัลชนะเลิศ จุฑามาศ ปาหนัน
 รางวัลที่ 2 เกียรติศักดิ์ ช่วยสกุล
 รางวัลที่ 3 สมชาย นิลแก้ว
 รางัลชมเชย เอกชัย จริงใจ
รางวัลชมเชย จิระศักดิ์ กัณตีเลิศ