วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ มูลนิธิ111 ไทยรักไทย ( บ้านเลขที่ 111 )

บ้านเลขที่ 111 คือ จำนวนผู้บริหาพรรคไทยรักไทยที่โดนเพิกถอนสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ในคดียุบพรรคจากคำตัดสินของ ตุลาการรัฐธรรมนูญ ( 30 พฤษภาคม 2550 ) ต่อมาได้มีการก่อตั้งเป็นมูลนิธิ 111 ไทยรักไทยสิ่งที่น่าสนใจคือ การออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเชื่อมโยงความจดจำตราสัญลักษณ์ของพรรคไทยรักไทยเดิมแม้ว่าจะโดนยุบไปแล้ว ทั้งนี้รวมถึงการออกแบบตราสัญลักษณ์พรรคเพื่อไทยในปัจจุบันด้วย( ต่อให้ยุบอีก ก็ไม่มีปัญหาออกแบบใหม่ได้ ) ปัจจุบันการออกแบบตราสัญลักษณ์มีลักษณะที่คล้ายกันจนสับสนไปหมดว่า มีความเกี่ยวพันกันหรือเปล่า ทั้งนี้ก็คงต้องฝากนักออกแบบให้คำนึงถึงปัญหาข้อนี้ด้วย งานออกแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวพันกัน ก็ไม่ควรที่จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันจนทำให้เกิดความสับสน

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า


ใบโพธิ์ หมายถึง การตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สีเขียวแห่งโพธิ์ หมายถึง ความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่ไปทั่วโลก ธงฉัพพัณรังสี หมายถึง สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนานานาชาติ เ ป็นธงพระพุทธศาสนาที่ใช้กันในประเทศต่างๆ มี ๖ สี คือ น้ำเงิน เหลือง แดง ขาว แสด และสีเลื่อมประภัสสร คำว่า "ฉัพพัณณรังษี" แปลว่า รัศมีแห่งสีทั้ง ๖ ซึ่งเป็นสีที่แผ่ออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้า โดยให้ใช้ธงฉัพพัณณรังษีเป็นธงทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทั่วโลกนิยมประดับในวัด หรือสถานที่ต่างๆ คำว่า "ชย" หมายถึง ชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวง ชัยชนะนั้นก็คือ การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และรวมถึงชัยชนะของพระพุทธศาสนา
สำหรับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีนั้น ได้ผ่านความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม
ใบโพธิ์หมายถึง การตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สีเขียวแห่งโพธิ์หมายถึง ความเจริญงอกงาม ไพบูลย์แห่งพระพุทธศาสนา
ธรรมจักรบนผืนธงชาติไทยหมายถึง สถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้รองรับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองจนประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
กระหนกลายไทยชูช่อฟ้าหมายถึง ผืนแผ่นดินไทยรุ่งเรืองด้วยอารยธรรม แห่งชนชาติไทยได้เชิดชูพระธรรมคำสั่งสอนของพระพระพุทธเจ้า ให้อำนวยประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ และจะดำรงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
http://www.undv.org/vesak2012/th/news_detail.php?id=74

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

2600 Sambuddhatva Jayantiya 2555/2011 logo

http://ramkshrestha.wordpress.com/2011/04/22/wonderful-logo-for-this-year-buddha-jayanti/

Buddha Leela Bangkok Festival 2012 logo


http://www.buddhaleela.org/bl-fair.html

โลโก้ งานมหกรรมลานโพธิ์ "งานวัดลอยฟ้า"