วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

Thailand Unesco Fundamental Education Centre logo (TUFEC)

ตราสัญลักษณ์ 33 ปี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตราสัญลักษณ์ 80 ปี กรมสรรพสามิต

ตราสัญลักษณ์ 110 ปี กรมชลประทาน


ตราสัญลักษณ์ สถาบันกันตนา


ทวีลาภ ศรีวุฒิวงศ์ ออกแบบ

พระศิวนาฏราช เป็นปางสำคัญแห่งพระศิวะ องค์มหาเทพแห่งศิลปะทั้งปวงปางศิวนาฏราช เป็นการแสดงให้ทวยเทพ และมนุษย์ได้บรรลุศาสตร์ของความสุขที่ได้รับจากการร่ายรำเป็นการแสดงความสุขใจ ความบันเทิงใจ เสมือนหนึ่งนำอานุภาพและความสุขที่องค์พระศิวะทรงมีมาสู่มวลมนุษย์จึงถือว่าเป็นการรวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลยิ่งเข้ามารวมอยู่ด้วย  พระศิวนาฏราชจึงสื่อความหมายถึง การเคลื่อนไหวเพื่อการเรียนรู้ ด้วยหนทางของการใช้สติปัญญาและจิตวิญญาณเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะทั้งปวง

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลการประกวด ตราสัญลักษณ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลชนะเลิศ สมชาย นิลแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ 1 เอกชัย จริงใจ
รองชนะเลิศอันดับ 2 จิรศักดิ์ กัณฑีเลิศ
รางวัลชมเชย พรรณฤวรรณ จันทร์บัวลา
รางวัลชมเชย ชนะ อั้งลี่
รางวัลชมเชย เจตรินทร์ รองพล  

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 45 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 รางวัลชนะเลิศ สมชาย นิลแก้ว
 รองชนะเลิศอันดับ 1 จุฑามาศ ปาหนัน

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 40 ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนคือ พระเกี้ยว ตราประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความหมายว่า "ศิราภรณ์ประดับยอดศีรษะ" หรือ "จุลมงกุฎ" ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกับ "มงกุฎ" พระปรมาภิไธยเดิมของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันมีความหมายว่า "พระจอมเกล้าน้อย"
เมื่อพระนามาภิไธยเดิมและพระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความหมายว่าพระเกี้ยว หรือจุลมงกุฎ จึงได้ใช้พระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎวางบนเบาะ เป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลของพระองค์
ต่อมาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนข้าราชการ และหลังจากนั้นจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยลงมติจัดตั้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จึงรับเอาตราพระเกี้ยว เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียนด้วย และเมื่อ คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ก่อตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 จึงได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตใช้พระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีดอกไม้ประจำโรงเรียนคือ นิลุบล และสีประจำโรงเรียนคือ สีน้ำเงิน


ความหมายของคำว่า "แป๊ะเจี๊ยะ" 
- พจนานุกรมฉบับมติชน  เงินกินเปล่าที่แลกกับสิทธิบางอย่าง
- พจนานุกรม ไทย-ไทย กินเปล่า, เงินกินเปล่า ในกิจการบางอย่างโดยเฉพาะการเช่าร้านค้า ผู้เช่าต้องเสียเงินแป๊ะเจี๊ยะให้เพื่อมีสิทธิ์อยู่ก่อน 
- ไทย-อังกฤษ   n. key money paid by a prospective tenant to a landlord