วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ งานบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ ๙๙ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 60 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์


ผลการประกวด ตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มมหาวิทยาลัยทักษิณ

รางวัลชนะเลิศ : วิธญาพร เอกหิรัณยราษฎร์

ตราสัญลักษณ์ (Symbol) เพาะช่าง


http://www.facebook.com/100pohchang

ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 100 ปี เพาะช่าง


างวัลชนะเลิศ - ได้แก่ นาย ศิโรจน์ พยัพกุล
รางวัลที่ 2 - ได้แก่ นาย ปรีชา อิศราภิวัฒน์
รางวัลที่ 3 - ได้แก่ นาย กิตติบดี บัวหลวงงาม
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่
- นาย ศิริ หนูแดง
- นาย สุวิชา ร่มจันทร์อินทร์

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ การอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รางวัลชนะเลิศ : ธัญมน คุณาศรี

รางวัลชนะเลิศ คำขวัญ : รักษ์พลังงาน ลดพลังงาน ด้วยพลังราม ( ณัฐวุฒิ โอนรัมย์)

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

100 Years Before The Birth of Doraemon logo

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 45 ปี สายการบินบางกอกแอร์เวย์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดย ม.ล. นันทิกา วรวรรณ รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะการประกวดออกแบบโลโก้ในโอกาสสายการบินฯ จะครบรอบ 45 ปีในปีหน้า (พ.ศ.2556) ซึ่งทำคัดเลือกและตัดสินร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่   นายต่อ สันติศิริ ครีเอทีฟ แชร์แมน บริษัท Nude Jeh จำกัด และนายเกรียงไกร กาญจนโภคิน ประธานคณะกรรมการบริหารร่วม บริษัท Index Creative Village จำกัด (มหาชน) โดยผลงานชนะเลิศ ออกแบบโดย นายธานี เหมือนนุช และรางวัลรองชนะเลิศออกแบบโดย นายอภัย ทิพย์อุดม ความหมายของโลโก้ที่ชนะเลิศ ซึ่งออกแบบโดยนายธานี เหมือนนุช คือ เลข “45” แสดงถึงการครบรอบ 45 ปีของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เลข 4 ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายตัว “A” (อักษรเอใหญ่) และ เลข 5 คล้ายตัว “b” (อักษรบีเล็ก) สื่อถึง Asia’s Boutique Airline การเชื่อมต่อระหว่างเลข 4 และ 5 สื่อถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการที่สัญลักษณ์ (logo) ของบางกอกแอร์เวย์ส อยู่ด้านหลังเลข 45 แสดงถึง 45 ปีกับการเคียงข้างด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสายการบิน ฯ ให้เติบโต พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับสีที่ใช้ เป็นสีฟ้าและสีน้ำเงิน สีฟ้า สื่อถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลดุจท้องฟ้า และสีน้ำเงิน สื่อถึงความน่าเชื่อถือและความมั่นคง

http://www.hflight.net/forums/topic/10123-บางกอกแอร์เวย์สประกาศผลผู้ช/