วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย


หน่วยปฏิบัติการพิเศษ " อรินทราช 26 "

ความหมายของ อรินทราช 26 ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมาย ของคำว่า “อรินทราช” ไว้ดังนี้
          คำว่า “อรินทราช” เป็นคำที่ประกอบด้วยคำว่า “อริ” แปลว่า ข้าศึก กับคำว่า “อินทร” แปลว่า จอมหรือผู้เป็นใหญ่ และคำว่า “ราช” ซึ่งแปลว่าพระเจ้าแผ่นดิน ดังนั้นเมื่อรวมกันแล้วจึงแปลว่า “พระราชาผู้เป็นใหญ่เหนือศรัตรูทั้งหลาย”


http://arintaraj26.circlecamp.com/index.php?page=faq

ตราสัญลักษณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด


ตราของสหกรณ์มีรูปดังนี้  อาร์ม ด้านในมีมือทั้งสองข้างอุ้มถุงเงินที่มัดปากถุง ข้างถุงมีรูปพระแสงดาบเขนและโล่ ด้านล่างลงมามีช่อรวงข้าว ถัดลงมามีชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด
อาร์ม   หมายถึง  เครื่องหมายรูปอย่างโล่
มืออุ้มถุงเงิน  หมายถึง  การเก็บการออมของสมาชิกตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์
รูปพระแสงดาบเขนและโล่  หมายถึง  เครื่องหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ช่อรวงข้าว  หมายถึง  ความเจริญงอกงามมั่นคงของสหกรณ์

ตราสัญญลักษณ์ ฝ่ายการสื่อสาร ๕ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

http://www.com5ss.com/

ตราสัญลักษณ์ โครงการตำรวจไทยพลังใจเข้มแข็ง

http://www.oknation.net/blog/Sp-Report/2011/01/28/entry-3

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย
 http://www.mocabangkok.com/museum/web/en/home.htm

ตราสัญลักษณ์ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน


ตราสัญลักษณ์ นักศึกษาวิชาทหาร


ตราสัญลักษณ์ กระทรวงกลาโหม


ตราประจำกระทรวงกลาโหม คือ ตราพระคชสีห์ ในพระธรรมนูญใช้ตรากล่าวไว้ว่า เป็นตราเจ้าพระยามหาเสนาบดี ฯ สมุหพระกลาโหม มีทั้งตราใหญ่ ตรากลาง และตราน้อย ในราชพิพิธพระคชสีห์

เครื่องหมายราชการ
Emblem of the Ministry of Defence of Thailand


ตราสัญลักษณ์ องค์การพิทักษ์สยาม


Telecom Cambodia logo