วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

World Aids Day 2012 logo

โบว์สีแดง (Red Ribbon) คือ สัญลักษณ์วันเอดส์โลก เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสากลใช้กันทั่วโลก เพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี โพซิทีฟ (HIV-positive) กับคนปกติที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้

http://www.worldaidsday.org/

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/วันเอดส์โลก#.E0.B8.AA.E0.B8.B1.E0.B8.8D.E0.B8.A5.E0.B8.B1.E0.B8.81.E0.B8.A9.E0.B8.93.E0.B9.8C

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ ประเพณีเดือน ๑๒


ตราสัญลักษณ์ โครงการรณรงค์ลอยกระทง ปลอดเหล้า-บุหรี่ตราสัญลักษณ์ งานมหัศจรรย์วันเพ็ญ เดือน ๑๒
ลอยกระทงออนไลน์ 2555

FTI Business Academy [FIBA ] logo


วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ ชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล


ดัดแปลงมาจากเครื่องหมายของพลตระเวนสยาม
เพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีครั้งอดีต
ความหมาย
โล่-เขน   หมายถึง   เครื่องหมายประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
น   หมายถึง   ชื่อย่อกองบัญชาการตำรวจนครบาล
ช่อชัยพฤกษ์  หมายถึง   เกียรติยศ ศักดิ์ศรี
รัศมี   หมายถึง   ความสง่างาม
ออกแบบโดย นางสุพรรณี นพสิทธิพร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล
โดยมี พ.ต.ท.ชนวัฒน์ พัดวิจิตร เป็นฝ่ายกราฟฟิค