วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตราสัญลักษณ์ 100 ปี การประปาไทย

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม 613 สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) ผศ.อินทิรา นาควัชระ อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์วัชราธร เพ็ญศศิธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร กปน. ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในโครงการออกแบบตราสัญลักษณ์ "100 ปี การประปาไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท โดยมีผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดจำนวน 82 ท่าน มีผลงานทั้งสิ้นจำนวน 125 ชิ้น ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชาญวิทย์ บุญเกิด 
           ทั้งนี้ คณะกรรมการ ได้ลงความเห็นว่า ผลงานของนายชาญวิทย์ เป็นผลงานที่มีองค์ประกอบศิลป์สมบูรณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของ กปน. ได้โดยง่าย อีกทั้งมีลักษณะของหยดน้ำที่สื่อถึงความเป็นประปาในเชิงความหมายได้อย่างชัดเจน และยังง่ายต่อการจดจำกว่าผลงานชิ้นอื่น ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอาจมีการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในการเผยแพร่เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การประปาไทยต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น