วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

The Ninth Thailand Olympiad in Informatics 2013 logo

จิตริน เจตวิริยานนท์ : ออกแบบ
ผู้ออกแบบมีแนวคิดที่ต้องการสื่ออย่างแจ่มชัดถึงการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นการแข่งขันด้านเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าของประเทศ จึงเน้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พลังแห่งความสร้างสรรค์ การรู้รักสามัคคี รวมถึง เจ้าภาพร่วมของการแข่งขัน อันได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ดังนั้น ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันจึงถูกออกแบบโดยใช้ชื่อย่อของการแข่งขัน (TOI) เป็นแกนหลัก และ มีสัญลักษณ์โดมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเป็นแรงบันดาลใจ มีจุดเริ่มต้นที่ตัวอักษร T สีแดง ซึ่งมีส่วนปลายด้านบนของตัวอักษรเชื่อมต่อไปยังตัวอักษร O ที่อยู่ส่วนกลาง และเชื่อมโยงต่อไปยังตัวอักษร i สีเหลืองซึ่งเป็นตัวอักษรตัวสุดท้ายในชื่อย่อของการแข่งขัน ซึ่งการเชื่อมโยงถึงกัน ระหว่างตัวอักษรแต่ละตัวในตราสัญลักษณ์ สื่อถึงความผูกพันและการรู้รักสามัคคีของผู้เข้าร่วมงานทุกคน
สัญลักษณ์วงกลมสีเขียว ภายในมีสัญลักษณ์รูปโดมสีเหลืองแดง และรอบนอกมีรัศมีสีชมพูแผ่กระจายออก ซึ่งใช้แทนตัวอักษร O และ ยังสามารถสื่อความหมายถึงเลข 9 ซึ่งเป็นครั้งที่ของการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
ตราสัญลักษณ์แสดงถึงการเคลื่อนที่ อันเป็นตัวแทนของความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และ แสดงถึง การหมุนวน อันเป็นตัวแทนของการผสมผสานทำให้เกิดพลังและความสร้างสรรค์
การใช้สีภายในตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันเป็นการผสมผสานระหว่างสีประจำสถาบันทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมของการแข่งขัน ได้แก่ สีเหลือง-แดง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สีชมพู-เขียว ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ซึ่งมีความหมายดังนี้
  • สีเหลือง หมายถึง ธรรมะที่ชาวธรรมศาสตร์ยึดถือไว้ประจำจิตในการทำงาน และการดำรงชีวิต
  • สีแดง หมายถึง โลหิตของชาวธรรมศาสตร์ ที่พร้อมจะอุทิศเพื่อยังประโยชน์สุขให้แก่ชาติบ้านเมือง
  • สีชมพูและสีเขียวเป็นสีของดอกบัวสายซึ่งเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น