วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

เป็นตราสัญลักษณ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อมิให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น