วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ตราสัญลักษณ์ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 นายพิริยะ กาญจนคงคา : ออกแบบ
     แนวคิดการออกแบบด้วยการนำเอารูปช้างชูคบเพลิงอันเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน นำมาประยุกต์ให้กลายเป็นตัวเลข ๕๐ ไทย มีลักษณะอ่อนช้อยแบบศิลปะล้านนา หมายถึงการฉลองวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ เป็นเวลาถึง 5 ทศวรรษ
     หัวของเลข ๕ เป็นการนำเอาดอกทองกวาว ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาประยุกต์ใช้ ลักษณะของกลีบล่างของดอกทองกวาว โดยให้มีลักษณะที่โค้งรับกับตัวเส้นนอกของเลข ๕ อันหมายถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างฐานเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาบัณฑิตให้แก่สังคมไทย และสู่ระดับนานาชาติ  เส้นโค้งหมายถึงบัณฑิตเป็นผู้นอบน้อม เป็นผู้รู้จริง คิดเป็นปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองงาน ด้วยมโนธรรม และจิตสำนึกต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย

     ตัวของตราสัญลักษณ์มีรูปร่างลักษณะเหมือนการแกะสลักไม้ การปาดแต่งแรลาย คือการตั้งสิ่วเพลฉากข้างหนึ่ง แล้วปาดเนื้อไม้ออกจนเกิดความสูงต่ำไม่เสมอกัน เพื่อให้เกิดแสงเงาในตัวลายและมองเห็นชัดเจนตามรูปแบบที่ต้องการซึ่งเป็นงานศิลป์ที่ต้องใช้ความอุตสาหะ และสะท้อนถึงศิลปะการแกะสลักไม้ โดยใช้ไม้สัก ซึ่งเป็นไม้สำคัญของชาวล้านนา

    ตัวของตราสัญลักษณ์มีลักษณะของเส้นเดียวหมุนวนขึ้นไปบนทิศเบื้องสูง โอบล้อมตรามหาวิทยาลัย อันหมายถึง การขับเคลื่อน การรวมพลังของชาว มช. ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาของการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรูปร่างของโลโก้มีลักษณะของช้าง โดยเฉพาะปากช้าง งาช้าง และบริเวณปลายงวง เหมือนงวงช้างจับคบเพลิง แต่ยังคงลักษณะของเลข ๕๐ ด้วย

    ตัวเลข 50 มีการประยุกต์เอาตัวอักษรเมืองของชาวล้านนามาใช้ เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมอักษรล้านนา

    http://www.prcmu.cmu.ac.th/perin_detail.php?perin_id=522

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น