วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

ตราสัญลักษณ์ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย


ตราสัญลักษณ์ สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

ตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ASEAN-Indea logo


Youth Model ASEAN Conference logo


ASEAN Youth Network in Japan logo

ASEAN-Japan Academic Forum 2011 logo


Miss Asean 2012 logo


http://www.facebook.com/media/set/?set=a.552688908092282.139506.265720940122415&type=3

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


ตราสัญลักษณื โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ตราสัญลักษณ์ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา


ตราสัญลักษณ์ อัสสัมชัญศึกษา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาตราสัญลักษณ์ อัสสัมชัญ ธนบุรี เอฟซี


ตราสัญลักษณ์ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ตราสัญลักษณ์ 125 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ

เครื่องหมายโรงเรียนอัสสัมชัญ


เครื่องหมายโรงเรียนอัสสัมชัญมีลักษณะ
เป็นตราโล่สีแดงคาดสีขาวตรงกลาง มีตัวอักษร AC
สีน้ำเงินไขว้กันอยู่ตรงกลาง และปีคริสศักราช1885
อยู่ใต้ตัวอักษร ซึ่งเป็นปีก่อตั้งโรงเรียน
ความหมาย
ตราโล่ คือ เคื่องป้องกันศาสตราวุธทั้งปวง

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญในการต่อสู้อุปสรรคต่างๆ
AC ย่อมาจาก ASSUMPTION COLLEGE
สีที่ปรากฏบนโล่ยังเตือนใจให้รำลึกถึงชาติ ศาสนา
สีและพระมหากษัตริย์
ธงโรงเรียน

ลักษณะ สี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาด 4*6 ส่วน 
สีแดงมีสีขาวคาดตรงกลาง และมีเครื่องหมายโรงเรียน AC 
ไขว้อยู่ตรงกลาง 

ตราสัญลักษณ์ของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล

ตรานี้เป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์และความสามัคคีของบรรดาสมาชิก
อัสสัมชัญและมีความสำคัญมากในฐานะเป็นที่รวมหัวใจหลายพันหลาย
หมื่นไว้ให้อยู่ ภายใต้สำนึกแห่งการประพฤติปฏิบัติร่วมกันซึ่งความหมาย
ของตราสัญลักษณ์ มีดังนี้ 


ล่ หรือ Coat of Arms ที่อยู่ใจกลางของตรานี้เป็นเครื่องหมายแสดง
เกียรติประวัติ อันยาวนานและยั่งยืนของสถาบันภราดาและคณะเซนต์
คาเบรียล ภายในเป็นโล่ แบ่งเป็น 4 ส่วน ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกัน
ดังดังนี้

A.M. และช่อดอกลิลลี่สีขาว คำว่า A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน)
Maria เป็นชื่อของมารดาของพระเยซูคริสต์
Ave Maria ตรงกับภาษาไทย ว่าวันทาแม่มารี ช่อดอกลิลลี่สีขาวเป็น
เครื่องแสดงถึงความบริสุทธิ์

รูปเรือใบ เปรียบได้กับ "นาวาชีวิต" ของคนเราที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรค
ต่าง ๆ เหมือนเรือที่จะต้องฝ่าลมมรสุม แดด และฝนในท้องทะเลมิให้
อับปางไปจนถึงฝั่ง เป็นคติให้ได้    คิดเสมอว่า "ชีวิตคือการต่อสู้ "
ดวงดาว และเรือพาย หมายถึง แสงแห่งความหวังซึ่งมีศาสนาเป็น
แสงธรรม และสรรพวิทยาที่ได้รับจาก โรงเรียนเป็นแสงแห่งปัญญา
รวมกันเป็นดุจดวงประทีปนำทาง ชีวิตของคนเราให้เดินหน้าบรรลุจุด
หมายของชีวิต


อักษรโรมันตัว D และ S
D-Divinity
 หมายถึง ศาสนา ทุกคนต้องมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
S-Science หมายถึง วิทยาการ ความรู้ที่มีเหตุผล ที่ทุกคนต้องขนขวาย
เครื่องหมายกางเขน เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเสียสละและความรัก

ดอกไม้และกิ่ง Olive ที่ประดับรองโล่นั้น เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจ
ทุกคน ให้กระทำความดี เพื่อเชิดชูและจรรโลง ไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียง
ของตนเองและสถาบันให้มั่นคงยั่งยืนคำว่า
Labor Omnia Vincit (LaborConquers All Things) 
ที่อยู่ใต้ชื่อ Brothers of St. Gabriel เป็นคติพจน์ (motto)
ประจำใจของสมาชิกในครอบครัวที่จะต้อง มีความ
วิริยะอุตสาหะ ซึ่งจะนำมาแห่งความสำเร็จ
สีประจำโรงเรียน อัสสัมชัญ คือ สีแดง และ สีขาว