วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ตราสัญลักษณ์ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน


แนวคิดการออกแบบ :
     แนวคิดของการออกแบบ Logo มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของดอกกระจัง ซึ่งเป็น
     หนึ่งในลายไทย ทำ ให้ Logo มีเส้นสายความเป็นไทยผสมผสานกับลายเส้นการออกแบบที่ดูเป็นสากล จึง
     ออกมาเป็นรูปดอกกระจังที่มีความผสมผสานกันระว่าง ลายไทยเดิมกับเส้นสายงานออกแบบสมัยใหม่
  

     ลายเส้นของตัว Logo ยังบ่งบอกถึงความเคลื่อนไหวและพลังงานโดยมีจุดกำเนิดเส้นสายมากจากจุดกึ่ง
     กลางและหมุนวนออกมาจนเกิดเป็นลายเส้นรูปดอกกระจัง
หมายถึงการเจริญเติบโตและงอกงามของการ
     ดำเนินกิจกรรม

     สีน้ำเงิน  หมายถึง   ความยั่งยืน 
     สีแดง     หมายถึง   พลัง