วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตราสัญลักษณ์ งานฉลองพระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี

ตราสัญลักษณ์ 100 ปี การประปาไทย

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม 613 สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) ผศ.อินทิรา นาควัชระ อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์วัชราธร เพ็ญศศิธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร กปน. ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในโครงการออกแบบตราสัญลักษณ์ "100 ปี การประปาไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท โดยมีผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดจำนวน 82 ท่าน มีผลงานทั้งสิ้นจำนวน 125 ชิ้น ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชาญวิทย์ บุญเกิด 
           ทั้งนี้ คณะกรรมการ ได้ลงความเห็นว่า ผลงานของนายชาญวิทย์ เป็นผลงานที่มีองค์ประกอบศิลป์สมบูรณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของ กปน. ได้โดยง่าย อีกทั้งมีลักษณะของหยดน้ำที่สื่อถึงความเป็นประปาในเชิงความหมายได้อย่างชัดเจน และยังง่ายต่อการจดจำกว่าผลงานชิ้นอื่น ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอาจมีการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในการเผยแพร่เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การประปาไทยต่อไป


ตราสัญลักษณ์ ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 25 ปี 2555


ตราสัญลักษณ์ มูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน

The Ninth Thailand Olympiad in Informatics 2013 logo

จิตริน เจตวิริยานนท์ : ออกแบบ
ผู้ออกแบบมีแนวคิดที่ต้องการสื่ออย่างแจ่มชัดถึงการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นการแข่งขันด้านเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าของประเทศ จึงเน้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พลังแห่งความสร้างสรรค์ การรู้รักสามัคคี รวมถึง เจ้าภาพร่วมของการแข่งขัน อันได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ดังนั้น ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันจึงถูกออกแบบโดยใช้ชื่อย่อของการแข่งขัน (TOI) เป็นแกนหลัก และ มีสัญลักษณ์โดมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเป็นแรงบันดาลใจ มีจุดเริ่มต้นที่ตัวอักษร T สีแดง ซึ่งมีส่วนปลายด้านบนของตัวอักษรเชื่อมต่อไปยังตัวอักษร O ที่อยู่ส่วนกลาง และเชื่อมโยงต่อไปยังตัวอักษร i สีเหลืองซึ่งเป็นตัวอักษรตัวสุดท้ายในชื่อย่อของการแข่งขัน ซึ่งการเชื่อมโยงถึงกัน ระหว่างตัวอักษรแต่ละตัวในตราสัญลักษณ์ สื่อถึงความผูกพันและการรู้รักสามัคคีของผู้เข้าร่วมงานทุกคน
สัญลักษณ์วงกลมสีเขียว ภายในมีสัญลักษณ์รูปโดมสีเหลืองแดง และรอบนอกมีรัศมีสีชมพูแผ่กระจายออก ซึ่งใช้แทนตัวอักษร O และ ยังสามารถสื่อความหมายถึงเลข 9 ซึ่งเป็นครั้งที่ของการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
ตราสัญลักษณ์แสดงถึงการเคลื่อนที่ อันเป็นตัวแทนของความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และ แสดงถึง การหมุนวน อันเป็นตัวแทนของการผสมผสานทำให้เกิดพลังและความสร้างสรรค์
การใช้สีภายในตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันเป็นการผสมผสานระหว่างสีประจำสถาบันทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมของการแข่งขัน ได้แก่ สีเหลือง-แดง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สีชมพู-เขียว ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ซึ่งมีความหมายดังนี้
  • สีเหลือง หมายถึง ธรรมะที่ชาวธรรมศาสตร์ยึดถือไว้ประจำจิตในการทำงาน และการดำรงชีวิต
  • สีแดง หมายถึง โลหิตของชาวธรรมศาสตร์ ที่พร้อมจะอุทิศเพื่อยังประโยชน์สุขให้แก่ชาติบ้านเมือง
  • สีชมพูและสีเขียวเป็นสีของดอกบัวสายซึ่งเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ