วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ อำเภอนาน้อย


รางวัลชนะเลิศ ธานี เหมือนนุช


รางวัลชมเชย สมชาย นิลแก้วรางวัลชมเชย อภิษิทธิ์ จาแก้ว


รางวัลชมเชย ถวัลย์ ดิษฐ์สุธรรม


รางวัลชมเชย วิทวัส บานสันเทียะ


ตราสัญลักษณ์ วัดป่าขันติธรรม
ตราสัญลักษณ์ บริษัทเมตตาและมหานิยม จำกัด

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

เป็นตราสัญลักษณ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อมิให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้