วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ตราสัญลักษณ์ โครงการพระธรรมจาริกสัญจร ปี 2556


ตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ


คำขวัญ
“Bahunam Vata Atthaya” หมายถึง “เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณงามความดี” รูปสัญลักษณ์โดยภาพรวมทั้งหมดจัดแสดงเป็นรูปพระอาทิตย์ขึ้นพ้นขอบฟ้าเหนือน้ำทะเล มีนัยสำคัญหมายถึงการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าทางด้านพุทธศาสนาและการศึกษา
การออกแบบ
กิ่งหลิวในแจกัน หมายถึง ความกรุณา(พรหมวิหารสี่) ความรักความเมตตา และศีลธรรม
กงล้อที่มี 8ซี่ หมายถึง ธรรมะ (คำสอนของพระพุทธเจ้า) และศาสนา
เส้นเชือกล้อมรอบรูปสัญลักษณ์ หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียว
ลายหวายจีน หมายถึง การประสานความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ยั่งยืน
รูปคลื่น หมายถึง มหาสมุทร ความยิ่งใหญ่และความบริสุทธิ์
หนังสือและปากกา หมายถึง การศึกษาและการค้นคว้าวิจัย
สีและความหมาย
สีน้ำเงิน หมายถึง ความเคารพรักในพระมหากษัตริย์
สีเหลือง หมายถึง ศาสนา
สีขาว หมายถึง ศีลธรรมและความบริสุทธิ์
สีแดง หมายถึง ความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อแผ่นดินและประเทศชาติ
สีเขียว หมายถึง การประสานสามัคคีและสันติภาพ
สีส้ม หมายถึง พระอาทิตย์ส่องแสงซึ่งแสดงถึงความสำเร็จ
ดังนั้น ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติโดยภาพรวมนั้น หมายถึง “ พระอาทิตย์ที่กำลังโผล่ขึ้นพ้นขอบฟ้าเหนือน้ำในยามเช้าตรู่เปรียบเสมือนการศึกษาและความรู้ที่มาพร้อมกับศาสนาและความเมตตา ”

ตราสัญลักษณ์ ประจำรุ่นพระธรรมทูตรุ่นที่ 17/2554


ความหมาย
พระพุทธ
ดอกบัว หมายถึง แทนพระพุทธเจ้า ดังพระบาลีในเถรคาถาว่า “พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลก แต่ไม่ติดในโลกีวิสัย ดุจดอกบัวเกิดในนํ้าแต่ไม่เปียกนํ้า”
ดอกบัว 3 ดอก หมายถึง บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ใบโพธิ์ หมายถึง พระพุทธเจ้าไปประทับนั่งใต้ต้นโพธิ์ คำว่า โพธิ แปลว่า ตรัสรู้ จึงได้เรียกว่า ต้นไม้ตรัสรู้
อุณาโลม หมายถึง พระพุทธคุณ 9 ประการ ที่เกิดจากการบำเพ็ญความดี ถือเป็นมหาปุริสสลักษณะอย่างหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระธรรม
ธรรมจักร หมายถึง “วงล้อแห่งธรรม” มีทั้งหมดแปดซี่ โดยซี่ทั้งแปดจะหมายถึง มรรคมีองค์แปด ซึ่งเป็นหนทางสู่การบรรลุ
รัศมีสีทองโดยรอบ หมายถึง เปรียบได้ดังแสงแห่งธรรม ความรุ่งโรจน์แห่งปัญญา และสันติสุข ไปสู่มวลมนุษย์ทั้ง ๖ ทิศ คือ ตะวันออก ตะวันตก เหนือ ใต้ เบื้องบน และเบื้องล่าง ที่แผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
รัศมี 37 แฉก หมายถึง โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ

พระสงฆ์
รวงข้าวสีทอง หมายถึง แทนเนื้อนาบุญของโลก อุปมาดั่งข้าวไทยส่งไปหล่อเลี้ยงกายคนทั้งโลก และพระธรรมทูต คือ ผู้ที่จะไปทำหน้าที่เป็นที่พึ่งทางใจของคนทั่วโลก
ธงชาติไทย หมายถึง พระธรรมทูตผู้แทนคณะสงฆ์จากประเทศไทย ที่ช่วยกันธำรงรักษา คุ้มครอง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยน่านความหมายโดยสรุป ของ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยน่าน (ออกแบบโดยทีมงานอ.วินัย ปราบริปู)


ตราสัญลักษณ์ โครงการข้าราชการไทยใจสีขาวตราสัญลักษณ์ โครงการโรงเรียนสุจริต


ตราสัญลักษณ์ โครงการคนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด