วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ โครงการยุวประชาธิปัตย์
 
รางวัลชนะเลิศ ผลงานโดยคุณสถาพร อุดม นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้นปีที่ 3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผลงานโดยคุณภานนท์ คุ้มสุภา

รางวัลรองชนะเลิศอันดัีบสอง ผลงานโดยคุณอนิรุทธ์ เอมอิ่ม

ตราสัญลักษณ์ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย


 รางวัลชนะเลิศ ผลงานของ นายเอกชัย จริงใจ
 
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานของ นายปวริศร์ ชัยวร
 
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานของ น.ส.พัชรารัตน์ ตระกูลขจรศักดิ์
 
รองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงานของ นายพิเชษฐ์พล ไทยประสงค์
 

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ สถานที่จำหน่ายสินค้าสี่แยกอินโดจีน จ.พิษณุโลก

รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ ผลงานของนายสมชาย  นิลแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ผลงานของนายกิตติบดี  บัวหลวงงาม  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ผลงานของนางสาวนิรชรา  คมขำ
                   http://www.ppao.go.th/

ตราสัญลักษณ์ 20 ปี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์


ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย