วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Miss Asean Silpakorn 2013 logoโลโก้ 4 คณะ ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ศิลป พีระศรี : ออกแบบ
https://www.facebook.com/pages/มัณฑนศิลป์-ศิลปากร/372224198170?ref=stream

ตราสัญลักษณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากรภาพถ่ายโดย : อาจารย์ชูศักดิ์ ศรีขวัญ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดตัวโลโก้ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งฝ่ายศิลปวัฒนธรรมได้ออกแบบโดยใช้ภาพฝีพระหัตถ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัย


menno place celebrates 60 th years logo