วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตราสัญลักษณ์ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย


สัญลักษณ์ สภาปฏิรูปประเทศไทยภาคประชาชน


ตราสัญลักษณ์ สถาบันเครือข่ายพลังประชาธิปไตยสากล

ตราสัญลักษณ์ DPN
D = Democratic
P = Power
N = Network
สถาบันเครือข่ายพัฒนาประชาธิปไตยสากล
นกพิราบแดง หมายถึง สัญลักษณ์แห่งเสรีชนผู้ที่ยอมหลั่งเลือดออกมาเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย
อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย หมายถึง สัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยในระบอบการปกครองที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุด
มือสีขาว หมายถึง สัญลักษณ์ของพลังมวลชนที่ผนึกกำลังต่อสู้ เพื่อสิทธิเสรี ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่างเข้มข้น เข้มแข็ง
โดยภาพรวม จึงหมายถึง กลุ่มเสรีชนที่รวมพลังกันต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่างเข้มข้นและเข้มแข็ง


ตราสัญลักษณ์ สันนิบาต ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แห่งประเทศไทย


สัญลักษณ์ ล้านพลังสู้เพื่อชาติ


ตราสัญลักษณ์ ฟันเฟืองประชาธิปไตย(เครือข่ายนักเรียนอาชีวะ ปกป้องประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย)