วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

World Environment Day 2014 logo
คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2528 : เยาวชน ประชากร และสิ่งแวดล้อม (Youth, Population and Environment)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2529 : ต้นไม้เพื่อสันติภาพ (A Tree for Peace)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2530 : (Public Participation,Environment Protection and Sustainable Development)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2531 : การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (When people put the environment first,development will last)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2532 : ภาวะโลกร้อน (Global Warming,Global Warming)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2533 : เด็ก และสิ่งแวดล้อม (Children and the Environment (Our Children,Their Earth))

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2534 : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change : Need for Global Partnership)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2535 : (Only One Earth : Care and Share)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2536 : (Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2537 : โลกใบเดียว ครอบครัวเดียวกัน (One Earth, One Family)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2538 : ประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก (We The Peoples,United for the Global Environment)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2539 : รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา (Our Earth, Our Habitat,Our Home)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2540 : เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก (For Life one Earth)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2541 : เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน (For Life on Earth "Save our Seas")

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2542 : รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม ("Our Earth,Our Future...Just Save It")

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2543 : ปี 2000 สหัสวรรษแห่งชีวิตสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา (2000 The Environment Millennium :Time to Act)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2544 : เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต (CONNECT with the World Wide Web of Life)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2545 : ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต (Give Earth a Chance)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2546 : รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤตจะมาเยือน (Water - Two Billion People are Dying for it!)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2547 : ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย (Wanted! Sea and Oceans - Dead or Live?)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2548 : เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก (GREEN CITIES PLAN FOR THE PLANET!)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2549 : เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ (DON T DESERT DRYLANDS!)
          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2550 : ลดโลกร้อน ด้วยชีวิตพอเพียง (MELTING ICE-A HOT TOPIC)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2551 : ลดวิกฤติโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Co2 Kick the Habit ! Towards a Low Carbon Economy)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2552 : คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน (Your Planet Needs You - Unite to Combat Climate Change)  
          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2553 : ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก (Many Species One Planet One Future)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2554 : ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา (Forests:Nature at your Service)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2555 : คุณคือพลัง สร้างสรรค์เศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Economy: Does it include you?)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2556 : คิด กิน อยู่ (Think.Eat.Save)
          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2557 : ยกระดับความคิด แก้วิกฤตน้ำท่วมโลก (Raise you voice not the sea level) 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น