วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษณ์ เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2555


สมชาย นิลแก้ว : ออกแบบ
แนวคิด และแรงบันดาลใจในการออกแบบ
          โคราชเป็นประตู่สู่ภาคอีสาน คำขวัญประจำจังหวัด คือ ”ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน” จากอดีตถึงปัจจุบันผลิตภัณฑ์ผ้าไหมได้สะท้อนภูมิปัญญาของท้องถิ่น มีความหลากหลายในศิลปวัฒนธรรมประเพณีทางสถาปัตยกรรม อาทิ ปราสาทหินพิมาย เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ผ้าไหม เครื่องดนตรี (แคน) ย่าโมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพศรัทธาของชาวโคราช และประชาชนชาวไทยทั่วไปอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด รวมถึงเขาใหญ่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประกอบสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวโคราช ให้มีความอุดมสมบูรณ์... คือ สายน้ำลำตะลอง ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของโคราช จึงนำมาจัดองค์ประกอบให้สอดคล้องกับตราสัญลักษณ์ “เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2558” โดยมีรายละเอียดดังนี้
          K : Korat เป็นการผสมผสานระหว่าง แคน เกี่ยวตวัดรูปพญานาคสื่อถึงสายน้ำลำตะคอง ลายกนกไทยสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
          O : เป็นรูปโลก สื่อถึงเทศกาลนานาชาติ
          สีทอง : สื่อถึงการสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรม ปราสาทหินพิมายอายุนับ 1,000 กว่าปี
          สีน้ำตาล : สื่อถึงประวัติศาสตร์และคุณค่าความเจริญทางวัฒนธรรมของโคราช
          สีเขียว : แทนความอุดมสมบูรณ์ทรัยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น