วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษณ์ กองทุนส่งสุขด้วยธรรมค้ำจุนโลก วังมรดกธรรมพระตถาคต


ตราสัญลักษณ์ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชสิงขร


ตราสัญลักษณ์ ศูนย์พุทธศาสนาและสมาคมวัฒนธรรมไทยโบเด้นเซ

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษณ์ โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์


ตราสัญลักษณ์ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง


ตราสํญลักษณ์ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง


Jariyatam apps logo
Jariyatam คือแอพพลิเคชั่นที่เป็นเหมือนพระพุทธศาสนาเคลื่อนที่ที่ก่อให้เกิดข้อมูลและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถรับรู้ข่าวสารและแหล่ ทำความดี รวมไปถึงการทำบุญอีกด้วย


ตราสัญลักษณ์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร


ตราสัญลักษณ์ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงฯ


ตราสัญลักษณ์ สำนักสงฆ์เขาพระครู