วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

World Environment Day 2014 logo
คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก


          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2528 : เยาวชน ประชากร และสิ่งแวดล้อม (Youth, Population and Environment)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2529 : ต้นไม้เพื่อสันติภาพ (A Tree for Peace)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2530 : (Public Participation,Environment Protection and Sustainable Development)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2531 : การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (When people put the environment first,development will last)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2532 : ภาวะโลกร้อน (Global Warming,Global Warming)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2533 : เด็ก และสิ่งแวดล้อม (Children and the Environment (Our Children,Their Earth))

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2534 : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change : Need for Global Partnership)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2535 : (Only One Earth : Care and Share)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2536 : (Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2537 : โลกใบเดียว ครอบครัวเดียวกัน (One Earth, One Family)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2538 : ประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก (We The Peoples,United for the Global Environment)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2539 : รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา (Our Earth, Our Habitat,Our Home)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2540 : เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก (For Life one Earth)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2541 : เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน (For Life on Earth "Save our Seas")

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2542 : รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม ("Our Earth,Our Future...Just Save It")

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2543 : ปี 2000 สหัสวรรษแห่งชีวิตสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา (2000 The Environment Millennium :Time to Act)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2544 : เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต (CONNECT with the World Wide Web of Life)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2545 : ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต (Give Earth a Chance)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2546 : รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤตจะมาเยือน (Water - Two Billion People are Dying for it!)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2547 : ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย (Wanted! Sea and Oceans - Dead or Live?)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2548 : เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก (GREEN CITIES PLAN FOR THE PLANET!)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2549 : เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ (DON T DESERT DRYLANDS!)
          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2550 : ลดโลกร้อน ด้วยชีวิตพอเพียง (MELTING ICE-A HOT TOPIC)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2551 : ลดวิกฤติโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Co2 Kick the Habit ! Towards a Low Carbon Economy)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2552 : คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน (Your Planet Needs You - Unite to Combat Climate Change)  
          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2553 : ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก (Many Species One Planet One Future)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2554 : ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา (Forests:Nature at your Service)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2555 : คุณคือพลัง สร้างสรรค์เศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Economy: Does it include you?)

          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2556 : คิด กิน อยู่ (Think.Eat.Save)
          - คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2557 : ยกระดับความคิด แก้วิกฤตน้ำท่วมโลก (Raise you voice not the sea level) 


ตราสัญลักษณ์ ตำรวจภูธรภาค 9


ตราสัญลักษณ์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1


ตราสัญลักษณ์ ตำรวจภูธรภาค 4

ตราสัญลักษณ์ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี


ตราสัญล้กษณ์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ


ตราสัญลักษณ์ สมาคมตำรวจ


ตราสัญลักษณ์ โรงพยาบาลตำรวจ


ตราสัญลักษณ์ สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ตราสัญลักษณ์ ตำรวจสันติบาล

ตราสัญลักษณ์ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ


ตราสัญลักษณ์ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2552 (ประเทศไทย)

ตราสัญลักษณ์ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2554 (ประเทศไทย)


ตราสัญลักษณ์ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2555 (ประเทศไทย)


ตราสัญลักษณ์ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2556 (ประเทศไทย)

ตราสัญลักษณ์ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2557 (ประเทศไทย)


World Milk Day logo


World Milk Day Thailand 2014 logo