วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Thailand Reunited logoตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์และบริการ จังหวัดลำปาง ( Lampang Brand )จังหวัดลำปาง ได้จัดทำการโครงการลำปางแบรนด์ “นครแห่งวัฒนธรรมล้านนา เปิดประตูการค้าสู่อาเซียน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตราสัญลักษณ์ให้กับจังหวัดลำปาง ให้มีความโดดเด่น และมีความชัดเจนในภาพลักษณ์ของจังหวัดลำปาง เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และภูมิภาคอาเซียนเพิ่มมากขึ้น เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสามารถแข่งขันสู่สากล โดยเปลี่ยนแนวคิดจากเมืองที่เป็นสถานที่ตั้ง ให้กลายเป็น เมืองจุดหมายปลายทางที่จะต้องไป เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถจดจาแบรนด์ของเมือง ซึ่งคือภาพรวมของทั้งเมืองในภาพเดียว แต่สะท้อนการเป็นตัวแทนทุกๆ มิติที่เกิดขึ้น และดำเนินต่อไปภายในเมือง ทั้งนี้การได้มาซึ่งแบรนด์ของจังหวัดลาปาง ได้มีการระดมความคิดเห็นจากการจัดประชุมประชาคมชาวจังหวัดลำปางเมื่อวันที่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันที่จะกำหนดตราสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปาง หรือลำปางแบรนด์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
       รถม้า – อัตลักษณ์ของลำปาง “เมืองรถม้า” มีตำนานยาวนานมากว่า 100 ปี
       ไก่     – เป็นสัญลักษณ์ของลำปางมาตั้งแต่สมัยเมืองกุกกฏนคร และมีชามตราไก่อันลือชื่อ
       วัดพระธาตุลำปางหลวง – วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลาปาง สร้างขึ้นโดยจาลองคติไตรภูมิจักรวาลที่มีองค์พระธาตุเป็นตัวแทนของเขาพระสุเมรุซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มาก

ตราสัญลักษณ์ ตลาดน้ำหัวหิน