วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

ตราสัญลักษณ์ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ


สัญลักษณ์ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยมีความหมายดังนี้
อาทิตย์ยามอรุณ
หมายถึง ความก้าวหน้าของเกษตรกรแผนใหม่
คันไถ
หมายถึง แรงงานและเครื่องมือพลิกผืนดิน
รวงข้าว
หมายถึง พืชเกษตรกรรมหลักของประเทศไทย
ธงไตรรงค์
หมายถึง ประเทศไทย
พระพิรุณทรงนาค
หมายถึง การเกษตรแห่งชาติ
คบเพลิง
หมายถึง แสงนำทางไปสู่แสงสว่างแห่งปัญญา

เครื่องหมายประจำตำแหน่ง ของกรรมการดำเนินงาน อกท. และครูที่ปรึกษา คือ
รูปอาทิตย์รุ่งอรุณ
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของนายก อกท.
รูปไถ
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของรองนายก อกท.
รูปรวงข้าว
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของเลขานุการ
รูปพระยาเทพศาสตร์สถิต
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของเหรัญญิก
รูปธงไตรรงค์
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของผู้สื่อข่าว
รูปพนมมือไหว้
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของปฏิคม
รูปคบเพลิง
เป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งของครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น