วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ตราสัญลักษณ์ โครงการ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ความหมายตราสัญลักษณ์
  1. พระตรา สก. และพระตรา มวก. ความหมายคือ เป็นพระนามาภิไธยย่อของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน
  2. ตัวอักษรคำว่า Bike for Mom ความหมายคือ ปั่นเพื่อแม่ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นชื่อหลัก เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่คนทุกเชื้อชาติมาร่วมได้ ไม่แบ่งแยกชนชาติใดๆ และมีความหมายที่ดี สั้นๆ ได้ใจความชัดเจน ได้เรื่องความกตัญญู ทำเพื่อแม่ของแผ่นดิน
  3. พื้นหลังใส เพื่อให้พระตรา สก.และพระตรา มวก. รวมทั้งข้อความ Bike for Mom ดูเด่นขึ้นกว่าการขึ้นพื้นหลังที่มีสี