วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ผลการ ประกวดออกแบบอัตลักษณ์การจัดการ ขยะของกรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “ขยะ...จัดการได้ด้วยมือเรา”รางวัลที่ 1 ชื่อผลงาน “AGENT”

(ผู้ออกแบบ คุณภาณุวัฒน์ เสงี่ยม)

รางวัลที่ 2 ชื่อผลงาน “Binny Family” 
(ผู้ออกแบบ คุณวัชรินทร์ วิมานจตุรงค์)

รางวัลที่ 3 ชื่อผลงาน “ขบวนการเมืองสะอาด” 
(ผู้ออกแบบ คุณอนิรุทธ์ เอมอิ่ม)

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ประกอบด้วย
1. ชื่อผลงาน “Captain Clean” 
(ผู้ออกแบบ คุณวิเชียร แซ่ลี้)

2. ชื่อผลงาน “น้องรักสะอาด” 
(ผู้ออกแบบ คุณสมพงษ์ รัตนกุญชร)

3. ชื่อผลงาน “น้องสะอาด” 
(ผู้ออกแบบ คุณบำรุง อิศรกุล)

https://www.facebook.com/bmawastemanagement