วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

ตราสัญลักษณ์ กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41


เรือหัวโทง ๓ ล ำ สีเขียว สีขาว และสีเหลือง หัวเรือผูกด้วยผ้าสรเขียว ขาว เหลือง เรือหัวโทง เป็นพาหนะที่ใช้ประกอบอาชีพทางทะเลของคนกระบี่ ที่เป็นเอกลักษณ์ของคนกระบี่ ซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงด าริให้ชาวกระบี่อนุรักษ์ไว้ เรือสีเขียวหมายถึง การพัฒนาทางด้านพลศึกษา เรือสีขำว หมายถึง การพัฒนาทางด้านพุทธิศึกษา เรือสีเหลือง หมายถึง การพัฒนาทางด้านจริยศึกษา ตัวอักษรสีแดง ๔๑ หมายถึง การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เขำขนำบน ำหมายถึง ภูเขาที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ มีแม่น้ ากระบี่ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามัน ตรำสถำบันกำรพลศึกษำ รำยล้อมด้วยลำกกนก ๑๗ ตัว หมายถึงสถาบันการพลศึกษามี ๑๗ วิทยา เขต ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย

อันดา-ดามัน

ในที่นี้ได้น าภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถ้ าผีหัวโต อ าเภออ่าวลึก จังหวัด กระบี่ มีอายุประมาณ ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ปี มีสัญลักษณ์คล้ายสัตว์ที่บูรณาการกับภาพคนเข้า ด้วยกัน เขียนด้วยสีน้ าตาลแดงเป็นภาพที่โดดเด่นที่สุด ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นภาพน าโชค ภาพเขียน สีบนผนังถ้ าและเพิงผา ในถ้ าผีหัวโต มีภาพเขียนสีเป็นจ านวนมาก ที่แสดงถึงเรื่องราวของมนุษย์ โบราณ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ลักษณ์ของภาพที่เขียนมีทั้งภาพสัตว์และคน ในหลายลักษณ์ซึ่งภาพส่วนใหญ่เขียนด้วยลายเส้น แหล่งภาพเขียนสีถ้ าผีหัวโต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชด าเนินเข้าเยี่ยมชมและศึกษาแหล่งภาพเขียนสีดังกล่าว ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งศิลปกรรม แหล่งภาพเขียนสีถ้ าผีหัวโตดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน มนุษย์วิทยาและศิลปกรรมร่วมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับจังหวัด กระบี่และประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ จึงได้น าภาพเขียนสีดังกล่าวมาจัดท าเป็น สัญลักษณ์น าโชคในการแข่งขันครั้งนี้ เพศผู้ใช้ชื่อว่า “อันดา” เพศเมียใช้ชื่อว่า “ดามัน”ถือคบ เพลิง เปลวไฟเป็นหมายเลข ๔๑ แสดงถึงการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น