วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

ตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาความหมายของตราสัญลักษณ์
  • สีเขียวมะกอก (สีประจำคณะฯ) หมายถึง การมีคุณค่า สดใส และเข้มแข็ง  สงบสุข เป็นธรรมชาติ มีพลัง เจริญเติบโต
  •                                                               ความอุดมสมบูรณ์
  • สีเหลืองข้าวโพด หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองจากด้านวิทยาศาสตร์
  • อิเล็กตรอน          หมายถึง การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และองค์ความรู้
  • รวงข้าว               หมายถึง สื่อถึงการเกษตร ความเจริญงอกงาม
  • เส้นโค้งวงแหวน หมายถึง มีลักษณะเคลื่อนไหวประสานกันอย่างไม่หยุดนิ่ง สื่อถึงพลังความร่วมมือ การเจริญเติมโต
  • รูปคนยกแขน      หมายถึง การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  •                                        และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น