วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

ตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาความหมายของตราสัญลักษณ์
  • สีเขียวมะกอก (สีประจำคณะฯ) หมายถึง การมีคุณค่า สดใส และเข้มแข็ง  สงบสุข เป็นธรรมชาติ มีพลัง เจริญเติบโต
  •                                                               ความอุดมสมบูรณ์
  • สีเหลืองข้าวโพด หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองจากด้านวิทยาศาสตร์
  • อิเล็กตรอน          หมายถึง การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และองค์ความรู้
  • รวงข้าว               หมายถึง สื่อถึงการเกษตร ความเจริญงอกงาม
  • เส้นโค้งวงแหวน หมายถึง มีลักษณะเคลื่อนไหวประสานกันอย่างไม่หยุดนิ่ง สื่อถึงพลังความร่วมมือ การเจริญเติมโต
  • รูปคนยกแขน      หมายถึง การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  •                                        และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม


ตราสัญลักษณ์ สะเร็นเกมส์
ตราสัญลักษณ์ กรุงเทพฯ เกมสื 2558


เสาชิงช้า/วัดพระแก้ว คือ สัญลักษณ์เมืองกรุงเทพมหานคร
พลุ 6 สี คือ มหานครแห่งความสุขภายใต้นโยบาย 6 ด้าน
และความเจริญรุ่งเรืองทางด้านกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากทั้ง 5 ภาค และกรุงเทพมหานคร


ช้าง  เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์คู่บ้านคู่เมือง อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับคนไทยและยังคงเป็นสัญลักษณ์
           ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
ช้างน้อยวิ่ง :  เปรียบเสมือนเด็กน้อยกำลังเติบโต เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นอนาคต
และกำลังสำคัญของชาติ ที่มาร่วมกันแข่งขันกีฬา เพื่อพัฒนาคนและพัฒนาชาติ
คบเพลิง :  เป็นการเริ่มต้น แสงสว่างแห่งการนำทางและการรวมพลัง
สรุปคือ  “กรุงเทพมหานครเป็นผู้นำในการส่งเสริมด้านกีฬา รวมพลัง พัฒนาเยาวชน พัฒนาคน เพื่อพัฒนาชาติ”
คำขวัญ กรุงเทพฯ เกมส์ สามัคคี นักกีฬาดีมีน้ำใจ  สดใสแข็งแรง

ตราสัญลักษณ์ 105 ปี กรมศิลปากร


ตราสัญลักษณ์ ผ้าครามธรรมชาติ สกลนคร


ตราสัญลักษณ์ ดอกแก้วเกมส์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 จังหวัดสระแก้ว


ตราสัญลักษณ์ นนทรีเกมส์ สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41


ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน แสดงความโดดเด่นด้วยพญานาค อันเป็นส่วนหนึ่งของตราประจำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา บนตัวเลขไทย ๔๑ ที่บ่งบอกความร่วมมือร่วมใจอันยาวนานในการจัดกีฬาสาธิตสามัคคี ซึ่งอยู่เหนือช่อใบย่อย ๒ ช่อของดอกนนทรี ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับคำว่า “นนทรีเกมส์” เป็นชื่อของการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ “สาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑” กีฬาที่หลอมรวมชาวโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวเลข ๔๑
สื่อถึงเลขไทย แสดงความเป็นไทยและการดำรงการจัดกีฬาสาธิตสามัคคี มายาวนานเป็นครั้งที่ ๔๑
สีบนตัวพญานาค
สื่อถึงสีของโรงเรียนสาธิตทั้งหมดที่ร่วมการแข่งขัน แสดงถึงความรักสามัคคี
ช่อใบย่อย ๒ ช่อ
สื่อถึงกีฬาหลัก ๒ ชนิดที่ต้องมีทุกครั้งในการจัดการแข่งขัน คือ ว่ายน้ำและกรีฑา
กลีบดอกนนทรี ๕ กลีบ
สื่อถึงโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศจาก ๕ ภูมิภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
ดอกนนทรี ๔ ดอกพร้อมก้านตุ่มดอก
สื่อถึงโรงเรียนสาธิต ๔ โรงเรียน คือ สาธิตเกษตร สาธิตจุฬาฯ สาธิตประสานมิตร และสาธิตปทุมวัน ที่เป็นผู้ริเริ่มจัดการแข่งขันกีฬาในชื่อว่า “ว่ายน้ำสาธิต-สามัคคี” ก้านตุ่มดอกแสดงถึงความพร้อมที่จะผลิดอกเพื่อรับโรงเรียนสาธิตต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน จวบจนปัจจุบัน มีสมาชิกรวม ๒๑ โรงเรียน


โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์” ตรงกับปีนักษัตร คือ ปีวอก จึงกำหนดให้ ลิงเป็นสัญลักษณ์นำโชค ซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ารัก ร่าเริง เฉลียวฉลาด และแข็งแรง โดยใช้ชื่อว่า “คุณกลมเกลียว”
“คุณกลมเกลียว” เปรียบเสมือนผู้แทนของนักเรียนที่เป็นเด็กดี มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในการเข้าร่วมแข่งขัน เป็นผู้แทนของสัมพันธภาพอันดี สร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่มโรงเรียนสาธิต
“คุณกลมเกลียว” ในชุดพลศึกษาโรงเรียนที่แสดงถึงความพร้อมในการเล่นกีฬา ด้านหน้าของเสื้อมีสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๑ และด้านหลังมีชื่อ “นนทรีเกมส์”
คำขวัญประจำการแข่งขัน

“เสริมกีฬา สร้างไมตรี สานสามัคคี นนทรีเกมส์”

http://nontri.intira.in.th/logo-mascot-slogan