วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ตราสัญลักษณ์ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่๒๐ แห่งรัตนโกสินทร์ตราสัญลักษณ์ ออป สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่๒๐ แห่งรัตนโกสินทร์ 
ย่อมาจาก
อ. (อัมพร) พระนามของพระองค์ ใช้ตัวอักษรเป็นสีแดง วันประสูติ วันอาทิตย์
อ. (อมฺพโร) ฉายาของพระองค์ ใช้ตัวอักษรเป็นสีเหลือง หมายถึง สีอาสนะประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช และสีของกาสาวพัสตร์ เป็นสมณคุณ
ป. (ประสัตถพงศ์) นามสกุลของพระองค์ ใช้ตัวอักษรเป็นสีฟ้าเทา 
เป็นสีประจำจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นชาติภูมิ