วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

ตราสัญลักษณ์ เทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ
ตราสัญลักษณ์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน


ตราสัญลักษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่