วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตราสัญลักษณ์ โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซี่ยน
     แนวการปฏิบัติในการใช้ตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน
 
     1. การใช้ตราสัญลักษณ์ สามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมใช้ประดับของที่ระลึกในโอกาสนี้เท่านั้น และห้ามนำไปใช้โฆษณาสินค้าในเชิงพาณิชย์
     2. ขนาดและรูปของตราสัญลักษณ์ สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในรูปแบบสีและ/หรือขาวดำ แต่ห้ามปรับรูปแบบ (Format) หรือเติมถ้อยคำอื่น ๆ จากแบบดั้งเดิมที่ส่งมา
     3. การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ ประเทศสมาชิก องค์กรเฉพาะสาขาของอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางการกับอาเซียน สามารถนำตราสัญลักษณ์ฯ ไปใช้ได้ทันที องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ สามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะขอใช้ตราสัญลักษณ์ โดยระบุวัตถุประสงค์มาโดยตรงที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สาม (สถานเอกอัครราชฑูตของประเทศสมาชิกอาเซียนในต่างประเทศ) และสำนักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งตราสัญลักษณ์นี้สามารถนำไปใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ตราสัญลักษณ์ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์