วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561

ตราสัญลักษณ์ กีฬาบุคลากรฯ ครั้งที่ 31 วลัยลักษณ์เกมส์


ตราสัญลักษณ์ 111 ปี อำเภอเชียงคำออกแบบโดย
1.  พระเกรียงศักดิ์ กลฺยาณเมธี 
2. คุณสงกรานต์ มาสุข (ท.ทิวเทือกเขา )

ความหมาย1.พระธาตุเจดีย์ ที่ครอบองค์พระพุทธรูป หมายถึง พระธาตุดอยคำ อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองเชียงคำ
2.รูปสิงห์ข้างพระธาตุ คือ สิงห์ที่คอยดูแลพระธาตุ ตามตำนานดอยสิงห์กุตระ “ดอยคำ”
3.พระพุทธรูปที่อยู่ใต้เจดีย์ คือ พระเจ้านั่งดิน อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงคำ

4.สัญลักษณ์เชียงคำ ๑๑๑ ปี หมายถึง จำนวนปีที่อำเภอเชียงคำ ได้ถูกจัดตั้งเป็นอำเภออย่างเป็นทางการ  ปีพุทธศักราช ๒๔๔๗-๒๕๕๘
5.คำว่า “เฮาฮักเจียงคำ” อันเป็นการบ่งบอกถึงความรักความสามัคคีในหมู่พี่น้องเชียงคำและพี่น้องทั่วไป