วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตราสัญลักษณ์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก


ตราสัญลักษณ์ ๙๐๙ ปี สีหราชานคร
ตราสัญลักษณ์ สมโภชน์พระอารามหลวง ครบ ๑๐๐ ปี วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร