วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

ตราสัญลักษณ์ กฎบัตรเมืองอุดรธานี
สัญลักษณ์ วิ่งชมเมืองเก่า เอาบุญบั้งไฟ ไทศรีภูมิมินิมาราธอน


ตราสัญลักษณ์ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


ตราสัญลักษณ์ 35 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย89 ปี บขส


55 ปี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สัญลักษณ์ โครงการโรงเรียนปลอดภัยไร้ยาเสพติด ตามแนวทาง Do 3 Dee